HOTEL LIONS
rozšířené vyhledávání

Obchodní podmínky

Uvedené stornovací podmínky se vztahují na uzavřené smlouvy o ubytování uzavřené v souladu s ust. § 2326 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s firmou LIONS - školící středisko Nesuchyně, s.r.o. , sídlo: Nová 101, Kyšice, 273 51, IČO 285 100 46 provozující   Hotel LIONS jakožto poskytovatelem ubytování – ubytovatelem, a objednatelem ubytovacích a dalších služeb.

Storno podmínky jsou platné od 1. ledna 2020.

Všeobecné informace

1. Storno podmínkami se řídí zrušení rezervace objednatelem objednaných či rezervovaných ubytovacích služeb v ubytovacím zařízení, přičemž rezervovanou ubytovací službou či rezervovaným ubytováním se rozumí veškeré objednatelem objednané ubytovací a další služby nabízené ubytovatelem v rozsahu jím provedené závazné rezervace a objednávky.

2. Stornem se rozumí zrušení rezervace ubytování či ubytovací služby učiněné objednatelem v ubytovacím zařízení při současném zaplacení storno poplatku ve výši a za podmínek stanovených těmito storno podmínkami.

 3. Vyžaduje-li ubytovatel zálohu na rezervované ubytovací služby, není tato záloha storno poplatkem v případě zrušení rezervace objednatelem, avšak ubytovatel je oprávněn tuto zálohu jednostranně započíst vůči storno poplatku. V případě, že je výše zálohy vyšší než storno poplatek, vrátí zbývající část zálohy ubytovatel objednateli. V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.

4. Objednatel bere na vědomí, že storno poplatek je smluvní pokutou za vypovězení smlouvy o ubytování, kterou svou závaznou rezervací uzavřel. Smluvní pokuta nekompenzuje nárok ubytovatele na náhradu škody dle ust. § 2330 odst. 2 občanského zákoníku.

5. V případě předčasného ukončení ubytování ze strany objednatele bez zavinění ubytovatele, není ubytovatel povinen vrátit objednateli zaplacenou cenu ubytování ani z části. Objednatel bere na vědomí, že takto nevrácená část kupní ceny za předčasně zrušené ubytovací služby ze strany objednatele představuje nárok ubytovatele na náhradu škody dle ust. § 2330 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Výše storno poplatku je vypočítána vždy z celkové ceny rezervovaných ubytovacích služeb a dalších služeb objednaných objednatelem, a to včetně příplatků, poplatků a daně z přidané hodnoty.

Storno poplatky

  • dojde-li ke zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě 21 až 7 dní před plánovaným dnem příjezdu, je ubytovatel oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny pobytu (tj.ceny rezervovaných služeb včetně ubytovacích služeb),
  • dojde-li ke zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě méně jak 7 dní před plánovaným dnem příjezdu nebo v den příjezdu (tj. nedojezdu), je ubytovatel oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 100% z celkové ceny pobytu (tj.ceny rezervovaných služeb včetně ubytovacích služeb),
  • v případě předčasného ukončení či přerušení pobytu nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část