HOTEL LIONS
rozšířené vyhledávání

Uvedené stornovací podmínky se vztahují na uzavřené smlouvy o ubytování uzavřené v souladu s ust. § 2326 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s firmou LIONS - školící středisko Nesuchyně, s.r.o. , sídlo: Berounská 1, Kyšice, 273 51, IČO 285 100 46 provozující   Hotel LIONS jakožto poskytovatelem ubytování – ubytovatelem, a objednatelem ubytovacích a dalších služeb.

Storno podmínky jsou platné od 1. ledna 2020.

Všeobecné informace

1. Objednávka

 • Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

Objednávkou prostřednictvím e-mailové adresy prodávajícího

Vyplněním objednávkového formuláře bez předchozí registrace

 

2. Platební a dodací podmínky podmínky

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

Bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2851004666/5500 vedený u Raiffeisenbank.

Bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány.

 • V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

 

 • V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího, a to v termínu splatnosti uvedeném na daňovém dokladu.

 

 • Pobytový poukaz zákazník obdrží v elektronické podobě do e-mailové schránky jejíž adresu uvede při objednávce.

 

3. Storno podmínkami se řídí zrušení či změna rezervace objednatelem objednaných či rezervovaných ubytovacích služeb v ubytovacím zařízení, přičemž rezervovanou ubytovací službou či rezervovaným ubytováním se rozumí veškeré objednatelem objednané ubytovací a další služby nabízené ubytovatelem v rozsahu jím provedené závazné rezervace a objednávky.

 

4. Stornem se rozumí zrušení či změna rezervace ubytování či ubytovací služby učiněné objednatelem v ubytovacím zařízení při současném zaplacení storno poplatku ve výši a za podmínek stanovených těmito storno podmínkami.

 

 5. Vyžaduje-li ubytovatel zálohu na rezervované ubytovací služby, není tato záloha storno poplatkem v případě zrušení rezervace objednatelem, avšak ubytovatel je oprávněn tuto zálohu jednostranně započíst vůči storno poplatku. V případě, že je výše zálohy vyšší než storno poplatek, vrátí zbývající část zálohy ubytovatel objednateli. V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.

 

6. Objednatel bere na vědomí, že storno poplatek je smluvní pokutou za vypovězení smlouvy o ubytování, kterou svou závaznou rezervací uzavřel. Smluvní pokuta nekompenzuje nárok ubytovatele na náhradu škody dle ust. § 2330 odst. 2 občanského zákoníku.

 

7. V případě předčasného ukončení ubytování ze strany objednatele bez zavinění ubytovatele, není ubytovatel povinen vrátit objednateli zaplacenou cenu ubytování ani z části. Objednatel bere na vědomí, že takto nevrácená část kupní ceny za předčasně zrušené ubytovací služby ze strany objednatele představuje nárok ubytovatele na náhradu škody dle ust. § 2330 odst. 2 občanského zákoníku.

 

8. Výše storno poplatku je vypočítána vždy z celkové ceny rezervovaných ubytovacích služeb a dalších služeb objednaných objednatelem, a to včetně příplatků, poplatků a daně z přidané hodnoty.

Storno poplatky

 • dojde-li ke zrušení či změně rezervace objednatelem ve lhůtě 21 až 7 dní před plánovaným dnem příjezdu, je ubytovatel oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny pobytu (tj.ceny rezervovaných služeb včetně ubytovacích služeb),
 • dojde-li ke zrušení či změně rezervace objednatelem ve lhůtě méně jak 7 dní před plánovaným dnem příjezdu nebo v den příjezdu (tj. nedojezdu), je ubytovatel oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 100% z celkové ceny pobytu (tj.ceny rezervovaných služeb včetně ubytovacích služeb),
 • v případě předčasného ukončení či přerušení pobytu nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část

 

Storno podmínky vztahující se na nevyužité pobytové vouchery, vouchery vydané třetími stranami a změny délky a typu pobytu prostřednictvím voucherů

 • Voucherem nazýváme dokument jenž slouží k úhradě pobytu, služeb namísto úhrady fakturou, hotovosti nebo platební kartou.
 • Pro pobyty prostřednictvím voucheru platí stejné podmínky pro zrušení nebo úpravu rezervace před nástupem jaké jsou popsány v odstavci: Storno poplatky
 • Stornopoplatek je smluvní pokutou.
 • Nevyužité vouchery se po uplynutí jejich platnosti stávají neplatnými.

Vrácení peněz

 • Při dodržení storno podmínek bude platba vrácena bankovním převodem do 7 pracovních dnů.
 •  

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz